Program Pokolpje

Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter 11. do 13. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11) je Vlada Republike Slovenije na 128. redni seji dne 7. 4. 2011 pod točko 19 sprejela naslednji

SKLEP

 1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 2. Vlada Republike Slovenije je sprejela dokument Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016.
 3. Ministrstva in vladne službe v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 25. člena zakona v obdobju 2011–2016 upoštevajo območje Pokolpja kot prednostno območje razvojnih politik.


Program Pokolpje (pdf; 1,4 MB)
Spremenjen program Pokolpja 2011-2020. (pdf; 3,8 MB)

Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) ter 8. do 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo

 

Spodnji začasni ukrepi veljajo za občine Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika v letih od 2011- 2020:

 • Ukrep 1: Pokolpju se dodeli med leti 2011-2020 v skupni višini 20.000.000 EUR nepovratnih sredstev in 20.000.000 EUR povratnih sredstev
 • Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost
 • Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje
 • Ukrep 4: Davčne olajšave za investiranje
 • Ukrep 5: V obdobju 2014 - 2020 se Pokolpju dodeli v skupni okvirni višini 564.000 EUR nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 326.000 EUR nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
 • Ukrep 6: Prometna in energetska infrastruktura v obdobju 2011- 2020 v skupni višini 155.954.736 EUR na območju Pokolpja

Dodatni začasni ukrepi (doc; 508,5 KB)

 

Na podlagi 25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in 10. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15) je Vlada Republike Slovenije na 93. redni seji dne 23. 6. 2015 pod točko 1. 6 sprejela

Spremenjen program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju od 2011 do 2020

Program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja (Ukrep 1) v obdobju 2011 do 2020 se bo izvajal s sedmimi instrumenti:

 • Instrument 1.1: Subvencije za spodbujanje investicij
 • Instrument 1.2: Ugodni razvojni kredit za investicije
 • Instrument 1.3: Subvencije za zagon podjetij
 • Instrument 1.4: Mikrokrediti
 • Instrument 1.5: Promocija problemskega območja z visoko brezposelnostjo, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa
 • Instrument 1.6: Vzpostavitev mreže podjetniških inkubatorjev v Pokolpju
 • Instrument 1.7: Ustvarjanje novih delovnih mest v okviru institucionalne mreže storitev za starostnike (zaključen ukrep)


Poročila o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016­­­


­2. Letno poročilo Pokolpje (pdf; 1 MB)Priloga (doc; 3,3 MB)

3. Letno poročilo Pokolpje (pdf; 2 MB)

Vmesno vrednotenje Pokolpje Končno poročilo (pdf; 40,9 MB)

4. Letno poročilo Pokolpje (pdf; 2 MB)

5. Letno poročilo Pokolpje (pdf; 2,2 MB)