Naslovna

Pokolpje se nahaja na jugovzhodnem delu Slovenije in meji na Republiko Hrvaško. Označuje skupno območje ob reki Kolpi ter obsega sedem občin v regiji Jugovzhodna Slovenija: Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič.

Zemljevid Pokolpja

DEJSTVA IN ŠTEVILKE (Vir: SURS, 2012):

 • Površina (km2): 1.377,5
 • Prebivalstvo (1.1. 2017): 45.249
 • Gostota prebivalstva na km2 (1. 1. 2017): 29,84
 • Število podjetij (2015): 2.709
 • Delovno aktivno prebivalstvo (maj 2017): 16.384
 • Stopnja brezposelnosti (maj 2017): 12,8 %
 • Registrirane brezposelne osebe (julij 2017): 3.115
 • Povprečna mesečna bruto plača (maj 2017): 1.324,42 €

Glavne prednosti in priložnosti za investicije na območju Pokolpja so:

 • kakovostna delovna sila,
 • veliko število komunalno opremljenih lokacij po ugodni ceni predvidenih za opravljanje gospodarske dejavnosti,
 • privlačna lega na meji srednje in južne Evrope, ob meji z Republiko Hrvaško ter dostopnost in bližina Ljubljane, glavnega mesta Republike Slovenije, in Zagreba, glavnega mesta Republike Hrvaške, kjer so mednarodna letališča, ter bližina pomembnih pristanišč za srednjo Evropo – Koper, Reka in Trst,
 • posebne davčne ugodnosti za vlaganje v Pokolpje,
 • izjemno ohranjena naravna in kulturna dediščina za razvoj turizma,
 • gozdnatost pokrajine in bogastvo obnovljivih virov energije (lesna biomasa, sončna energija, vodna energija, geotermalna energija),
 • pomoč razvojnih institucij potencialnim vlagateljem,
 • visoka kakovost življenja.

Cilj ORP Pokolpje

 • za območje Pokolpja kot dela razvojne regije Jugovzhodna Slovenija pripraviti poseben območni razvojni program kot več povezanih projektov.

Brošure

Za potencialne vlagatelje oz. vse zainteresirane za vlaganje v območje Pokolpja je na novo na voljo brošura o poslovnih conah Pokolpja, v kateri so zbrane ključne informacije glede vseh večjih poslovnih con v Pokolpju ter druge pomembne informacije, ki se nanašajo na delovno silo, povezave z regionalnimi trgi, infrastrukturo, kvaliteto življenja, ugodnosti za vlaganje v Pokolpje in razvojne institucije.